INTERN
REGLEMENT

Intern reglement

1. Hier houden we je aan !
Iedere aangesloten speler, ouder en supporter/bezoeker onderwerpt zich aan het intern reglement waarvan de laatste versie op www.sv-breugel.be te vinden is. Het intern reglement maakt deel uit van de statuten van onze vzw.
Mogelijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen kunnen via trainers, afgevaardigden of jeugdcoördinatoren voorgelegd worden aan het bestuursorgaan.

2. S.V. Breugel staat voor goed gedrag !
De club verwacht van spelers, ouders en supporters dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, vrijwilligers en publiek.
Spelers schudden na afloop van de wedstrijd steeds de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd). We tonen ons groot in winst, maar ook in verlies. Trainers, afgevaardigden, jeugdcoördinatoren en bestuurders nemen hierin het voortouw en zijn door de club gemachtigd spelers, ouders en/of supporters aan te spreken op ongepast gedrag.
In elk team is een goede sfeer belangrijk. Conflicten worden bij voorkeur binnen het team uitgepraat waarin trainers en afgevaardigden een pro-actieve rol spelen. Bij slepende conflicten is het aan de trainer en/of afgevaardigde om dit te escaleren naar het bestuursorgaan.
Bij goed gedrag hoort ook clubengagement. Elk lid wordt verwacht zo veel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door S.V. Breugel (vb. mosselfeest, kersttombola verkoop, fluiten van jeugdwedstrijden, ….).


3. Goede afspraken, maakt goede vrienden !
Goede afspraken, maakt goede vrienden, is ons motto! We verwachten dan ook van trainers/afgevaardigden dat zij bij het begin van ieder voetbalseizoen duidelijke afspraken maken met hun respectievelijke teams en zelf hierin een voorbeeldfunctie opnemen.
Belangrijke punten van aandacht binnen onze club zijn: het zoveel mogelijk aanwezig zijn op trainingen, het tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijddagen en het bij-afwezigheid tijdig verwittigen. Dit alles volgens de afspraken gemaakt per team bij aanvang van het seizoen tussen bestuursorgaan/jeugdcoördinatoren/trainers/afgevaardigden en de spelersgroep/ouders.
Afwijkingen op deze afspraken worden steeds afgestemd met en dienen goedgekeurd door trainer en/of afgevaardigde van het betreffende team.

4. Een club van nette heren… en dames !
De kleedkamers worden alleen gebruikt bij het omkleden en douchen vóór en na wedstrijden en/of trainingen.
Bij wedstrijden nemen jongens verplicht een douche na de wedstrijd. Voor meisjes streven we hier ook naar, maar kan dit afhankelijk zijn van de aanwezige modaliteiten. Bij trainingen hangt dit af van leeftijdscategorie en/of gemaakte afspraken per team.
We hebben respect voor de eigen accommodatie en die van de tegenpartij. Daardoor vermijden we verkwisting van warm water, reinigen we nooit schoenen onder de douches, maar gebruiken we de daarvoor voorziene borstels en kloppen we geen schoenen uit tegen de muur. Gebruikte kleedkamers worden na trainingen uitgeveegd volgens de afspraken per team.
Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraad, gsm, portefeuille,…) en laat ze nooit onbeheerd achter in de kleedkamer (de club is hiervoor niet aansprakelijk), maar lever ze in bij de teamafgevaardigde.

5. Geel en rood, daar zijn we fier op !

Wedstrijdkledij wordt door de club verzorgd. Jeugdspelers ontvangen wel een voetbalshort en voetbalkousen, die men elke wedstrijd zelf meeneemt en verzorgt. Voor het wassen van de truitjes wordt er binnen elk team een duidelijke afspraak gemaakt door de teamafgevaardigde.
In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.
Het dragen van het trainingspak van de club is verplicht bij thuis- en uitwedstrijden.
We zijn echter niet alleen fier op onze kleuren, maar ook op de kledij en het beschikbare materiaal, dit kost de club ieder jaar veel geld, we gaan hier dan ook zorgzaam mee om!

6. Oei, een kwetsuur !
In geval van een opgelopen kwetsuur, die het voetballen belet, verwittigen we direct trainer
en/of afgevaardigde van onbeschikbaarheid op training en/of wedstrijden. Indien de
kwetsuur is opgelopen tijdens een wedstrijd of training met S.V. Breugel, dient een
ongevaldossier ingevuld te worden.
Alle ongevaldossiers ten gevolge van een training of wedstrijd worden via de gerechtigd
correspondent geregeld. Tijdige aangifte: het aangifteformulier moet volledig ingevuld door
speler (voorzijde) en arts (achterzijde) terug bezorgd worden aan de gerechtigd
correspondent binnen de 14 dagen na het ongeval.
De laatste status rond verzekeringen vind je steeds terug op www.sv-breugel.be.

7. Uw geldelijke bijdrage !
Het lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de K.B.V.B. zoals o.a. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van kleding en materiaal + diverse andere kosten.
De lidgelden dienen betaald te zijn vóór de aangegeven vervaldatum. De club zal tevens duidelijk de administratieve kosten vermelden bij laattijdige betaling en is volgens de  statuten gemachtigd sportieve sancties of uitsluiting als lid uit te spreken bij laattijdige of niet-betaling.

8. We trekken er op uit !
De verplaatsingen worden in de basis met de auto gemaakt. Wij vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie rechtstreeks rijdt, vraagt steeds toestemming aan of verwittigt trainer/afgevaardigde.
Gelieve op regelmatige basis - als volwassen speler met rijbewijs of als ouder - uw plicht op te nemen en voor vervoer te zorgen. Tijdens het vervoer mogen niet meer personen toegelaten worden in het voertuig dan de verzekering toelaat. Er worden door de club geen verplaatsingsonkosten voorzien.

9. Nee aan drugs en doping !
SV Breugel kent een streng anti drugs-en dopingbeleid en tolereert geen gebruik van drugs of prestatiebevorderende middelen binnen de werking, activiteiten of terreinen van de club.
Het bestuursorgaan zal in geval van voorvallen de nodige sancties treffen.

10. Last but not least
Het bestuursorgaan heeft ten alle tijden het recht aanpassingen te doen aan dit intern reglement. De laatste versie is steeds te vinden op www.sv-breugel.be.
Per team kunnen er nog aparte afspraken gemaakt worden, die tot stand komen in onderling overleg tussen trainer, afgevaardigde en bestuursorgaan of jeugdbestuur/jeugdcoördinator(en). Deze afspraken zijn ondergeschikt aan het intern reglement, maar bepalend voor de goede werking binnen een bepaald team.
Het bestuursorgaan is statutair gemachtigd sportieve of financiële sancties op te leggen of zelfs tot uitsluiting over te gaan bij slecht gedrag van spelers, ouders, vrijwilligers of supporters jegens tegenstrevers, scheidsrechters, bestuurders of vrijwilligers.

Copyright © SV Breugel.be. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels of foto's te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer Jochen Heyligen - 0478 98 05 56 - voetbal@sv-breugel.be